UBND Hải Chính

U70 trồng vườn cau 1.100 gốc, mỗi năm “đút túi” hơn 300 triệu đồng