UBND Hải Chính

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt