UBND Hải Chính

Những hoạt động phải nộp tiền sử dụng khu vực biển?