UBND Hải Chính

Nam Định: Khổ, diêm dân mưu sinh dưới chảo lửa, kiếm 50.000đ/ngày